Kwaliteit / AVG

Beroepscode NIP

Hoffman & de Roij psychologen is lid van het NIP (Nederlands Instituut van Psychologen), lid van de NVP (Nederlandse Vereniging voor Psychotherapie) en werkt volgens de beroepscode.

Het NIP vindt het belangrijk dat psychologen kwalitatief goed werk leveren. Daarom heeft het NIP een beroepscode opgesteld. In de Beroepscode voor psychologen 2015 staan de eisen, richtlijnen en gedragsregels vermeld die aan het beroepsmatig handelen van een psycholoog worden gesteld. Psychologen die lid zijn van het NIP en/of een NIP-registratie hebben, moeten zich houden aan deze beroepscode.

Meer informatie kunt u vinden op de website van het NIP. De beroepscode kunt u ook via deze link direct bekijken.

GGZ kwaliteitsstatuut

Hoffmanpsychologen heeft in mei 2022 haar Kwaliteitsstatuut opnieuw behaald.

Per 1 januari 2016 zijn de eisen van het “kwaliteitsstatuut” in werking getreden voor de GGZ beroepsgroep. Dit is gedaan in het kader van de bevordering van de kwaliteit van samenwerking tussen de overheid en de beroepsorganisaties van hulpverleners in de GGZ.

Kwaliteitsstatuut Psychologenpraktijk Hoffman
Klik hier om te lezen

Visitatie NIP

Eind 2022 heeft Hoffmanpsychologen meegedaan aan het visitatietraject van het NIP.

Bij een Kwaliteitsvisitatie wordt de praktijk aan een onderzoek onderworpen, waarbij leden van een beroepsgroep in georganiseerd verband, de wijze waarop en de omstandigheden waaronder de zorg wordt verleend, beoordelen. Het visitatietraject wordt afgesloten met het bezoek van een opgeleide visiteur, waarbij aan de hand van het feedbackrapport en verbeterplan werkprocessen worden besproken. Het belangrijkste doel van de visitatie is een verbeterproces op gang te brengen en de kwaliteit te verhogen en aan te scherpen. In het visitatietraject komt tot uitdrukking dat professionals die zelfstandig werken de eigen deskundigheid voortdurend willen optimaliseren en daarop reflecteren.

Op 20 december 2022 heeft Frenneke Hoffman (praktijkhouder) wederom het Certificaat Kwaliteitsvisitatie NIP ontvangen. De praktijkvoering van Hoffmanpsychologen voldoet daarmee aan de professionele standaard.

ROM

Sinds 1 januari 2017 zijn we gestart met het uitvoeren van ROM-metingen via het Praktijkportal. Rom betekent Routine Outcome Monitoring. We gebruiken ROM gegevens om de effectiviteit van onze behandeling te meten en de kwaliteit te verbeteren. Aan het begin en aan het einde van de behandeling meten we de klachten met een algemene klachtenlijst die u via de mail toegestuurd krijgt en thuis kunt invullen. De gegevens worden anoniem aangeleverd aan de SBG (Stichting Benchmark GGZ). Voor meer informatie: www.sbggz.nl. U bent niet verplicht om deel te nemen maar het wordt wel zeer op prijs gesteld.

Klachtenregeling

Mocht het zich voordoen dat u het oneens bent met onderdelen van de behandeling dan nodigen wij u van harte uit dit met ons te bespreken. Wij zien klachten als een mogelijkheid om onze zorg te verbeteren en te optimaliseren. Dus heeft u opmerkingen of klachten, laat het dan vooral weten. Wij zullen ons best doen om aan een oplossing te werken.
Hoffmanpsychologen is aangesloten bij het NIP (Nederlands Instituut voor Psychologen). Therapiet is aangesloten bij de NVP (Nederlandse Vereniging voor Psychotherapie). Mocht een gesprek met uw psycholoog niet tot een bevredigende oplossing leiden, dan kunt u een klacht indienen bij het NIP (Hoffman) of bij de NVP (de Roij). Ook is Hoffmanpsychologen lid van P3NL alwaar een onafhankelijke commissie uw klacht zal behandelen.

Frenneke Hoffman is als Gezondheidszorgpsycholoog BIG geregistreerd en heeft eind 2022 haar herkwalificatie behaald welke geldig is tot 2027, zie www.bigregister.nl. Pieter de Roij is als klinisch psycholoog en psychotherapeut BIG geregistreerd.

Privacy statement

Hoffman & de Roij psychologen hecht belang aan de bescherming van persoonsgegevens. Deze privacyverklaring legt uit hoe Hoffman & de Roij psychologen met informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon omgaat, zoals bedoeld in de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).

1. Toepassing
Deze privacyverklaring is van toepassing op de (potentiële) cliënten van wie Hoffmanpsychologen persoonsgegevens verwerkt.

2. Verwerking van persoonsgegevens
Hoffman & de Roij psychologen verwerkt persoonsgegevens die:

  • de betrokkene zelf persoonlijk tijdens een consult, telefonisch, of digitaal aan HP heeft verstrekt, zoals contactgegevens, persoonsgegevens of gegevens omtrent de aanmeldklacht;
  • met toestemming van de betrokkene worden opgevraagd bij andere hulpverleners
    of verwijzers.

3. Doeleinden verwerking
Hoffman & de Roij psychologen verwerkt persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

  • het uitvoeren van een psychologische behandelovereenkomst en de declaratie voor verrichte werkzaamheden;
  • het onderhouden van contact met betrokkene en het terugkoppelen van informatie naar de betrokkene;
  • tijdens een bezoek aan de website van HP worden geen cookies verzameld.

4. Rechtsgrond
Hoffman & de Roij psychologen verwerkt persoonsgegevens op basis van de volgende rechtsgrond: uitvoering van -of met het oog op- het sluiten van een geneeskundige behandelovereenkomst, waaronder ook het declareren aan derden, zoals de zorgverzekeringsmaatschappij e.d. en het leveren van benchmark metingen aan SBG en gegevens aan DIS.

5. Verwerkers
Hoffman & de Roij psychologen heeft voor het verwerken van persoonsgegevens dienstverleners (verwerkers) ingeschakeld die uitsluitend volgens instructies van HP persoonsgegevens verwerken. HP sluit met verwerkers een verwerkersovereenkomst die voldoet aan de eisen die de Algemene verordening gegevensbescherming (Avg) daaraan stelt.

Er is een verwerkersovereenkomst afgesloten met;

  • Telepsy;
  • Praktijkdata;
  • RT administratie.

6. Persoonsgegevens delen met derden
Hoffman & de Roij psychologen deelt persoonsgegevens met derden, als dat in het kader van de behandeling (bijvoorbeeld een verwijzing) nodig is of als dit voor het voldoen aan een wettelijke verplichting nodig is. HP deelt geen persoonsgegevens met derden voor commerciële doeleinden.

7. Doorgifte buiten de EER
Hoffman & de Roij psychologen geeft in beginsel geen persoonsgegevens door aan landen buiten de Europese Economische Ruimte (EER).

8. Bewaren van gegevens
Hoffman & de Roij psychologen bewaart persoonsgegevens niet langer dan nodig is. HP hanteert een bewaartermijnen voor medische gegevens van ten minste 15 jaar na het einde van de behandelovereenkomst. Financieel adminstratieve gegevens worden 7 jaar na vastlegging van de gegevens bewaard.

9. Wijzigingen privacyverklaring
Hoffman & de Roij psychologen kan deze privacyverklaring altijd wijzigen. Een actuele versie van deze verklaring wordt op de website van Hoffman & de Roij psychologen gepubliceerd en bijgesloten bij de samenwerkingsovereenkomst. Het is verstandig om deze privacyverklaring regelmatig te raadplegen, zodat u bekend bent met eventuele wijzigingen.

10. Rechten, vragen en klachten
U hebt het recht uw behandelaar te verzoeken persoonsgegevens in te zien, te rectificeren, te verwijderen, over te dragen, de verwerking te beperken en tegen de verwerking bezwaar te maken. Hierover kunt u contact opnemen met Hoffman & de Roij psychologen. Bij vragen of klachten over de wijze waarop Hoffman & de Roij psychologen persoonsgegevens verwerkt, kunt u contact opnemen met uw behandelaar. Een klacht trachten wij naar tevredenheid op te lossen. Mocht dat niet lukken, dan kunt u zich wenden tot de Autoriteit Persoonsgegevens (AP).